Huisregels Middeleeuws Ter Apel 2016

 • Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie alsmede beveiligingsmedewerkers, politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker te worden opgevolgd.
 • Het polsbandje dat u bij de kassa ontvangt dient de hele dag op verzoek van de organisatie getoond te kunnen worden.
 • Het bijwonen van het evenement en het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico van de bezoeker. Boete bij aanhouding door de politie is voor eigen rekening.
 • Parkeren van auto, motor of (brom)fiets op, rondom en/of nabij de parkeergelegenheden geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal, verlies, vernieling of beschadiging.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar het evenement: alcoholhoudende dranken, (hard)drugs, verdovende middelen, glaswerk, blik, vuurwerk, (vuur-) wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Indien (gebruik van) dergelijke middelen wordt waargenomen door één van de verantwoordelijke bestuursleden en/of andere aanwezige verantwoordelijke(n), zal verzocht worden deze middelen te in te leveren en zal de desbetreffende persoon van de locatie verwijderd worden en aan de politie overgedragen worden.
 • Medewerkers van de organisatie alsmede de beveiligingsmedewerkers en politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
 • Bij het vermoeden dat een bezoeker overmatig alcohol/drugs heeft genuttigd alvorens het terrein te betreden, zal de toegang tot het evenement geweigerd worden.
 • In geen geval wordt het aankoopbedrag van het toegangsbewijs door het bestuur geretourneerd bij een weigering of ontzegging van de toegang aan het evenement.
 • Het is verboden enig gevaar voor het leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen aan goederen.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade door derden.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal van goederen en/of voorwerpen en/of gekochte goederen van de bezoekers.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan personen.
 • De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten van haar deelnemers.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de verkoop van alcoholische dranken aan personen te weigeren.Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
  Bezoekers vanaf 18 jaar ontvangen een polsbandje als bewijs van leeftijd i.v.m. het kunnen kopen van alcoholische dranken.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Door het betreden van het evenement geven de bezoekers stilzwijgend toestemming om de opnames openbaar te maken.
 • Het maken van opnames met professionele beeld- en/of geluidsapparatuur is niet toegestaan zonder toestemming en accreditatie van de organisatie.
 • Het is verboden op en rond het terrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden en/of interviews/enquêtes af te nemen zonder toestemming van de organisatie.
 • Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.
 • Voor uw en onze veiligheid zijn onze medewerkers belast met de controle op de naleving van dit reglement. Zij treden op namens het bestuur en zijn gemachtigd te vragen naar een geldige legitimatie. Indien deze niet getoond kan worden, kan de toegang tot het evenemententerrein geweigerd worden.
 • Indien één van de verantwoordelijke bestuursleden, aanwezige bewaking en/of andere aanwezige verantwoordelijke(n) kennis neemt van een misdrijf beschreven in de hierboven omschreven stukken, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.

De organisatie behoudt zich het recht voor de persoon of personen die het misdrijf gepleegd hebben tot de komst van de politie op de locatie van het evenement vast te houden.