Huisregels Middeleeuws Ter Apel 2019

 • Het bijwonen van het evenement en het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico van de bezoeker. Boete bij aanhouding door de politie is voor eigen rekening.
 • Parkeren van auto, motor of (brom)fiets op, rondom en/of nabij de parkeergelegenheden geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal, verlies, vernieling of beschadiging.
 • Bij het vermoeden dat een bezoeker overmatig alcohol/drugs heeft genuttigd alvorens het terrein te betreden, zal de toegang tot het evenement geweigerd worden.
 • Het gebruik of in bezit hebben van drugs of andere verdovende middelen in welke vorm dan ook wordt niet toegestaan. Indien gebruik van dergelijke middelen wordt waargenomen door één van de verantwoordelijke bestuursleden en/of andere aanwezige verantwoordelijke(n), zal verzocht worden deze middelen in te leveren en zal de desbetreffende persoon van de locatie verwijderd worden en aan de politie overgedragen worden.
 • In geen geval wordt het aankoopbedrag van het toegangsbewijs door het bestuur geretourneerd bij een weigering of ontzegging van de toegang aan het evenement.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar het evenement: alcoholhoudende dranken, (hard)drugs, verdovende middelen, glaswerk, blik, vuurwerk, (vuur-) wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.
 • Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie alsmede beveiligingsmedewerkers, politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Medewerkers van de organisatie alsmede de beveiligingsmedewerkers en politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
 • Het is verboden enig gevaar voor het leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen aan goederen.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade door derden.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal van goederen en/of voorwerpen en/of gekochte goederen van de bezoekers.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan personen.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Door het betreden van het evenement geven de bezoekers stilzwijgend toestemming om de opnames openbaar te maken. Foto’s et cetera van het evenement plaatsen we op onze website. Ons evenement vindt plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname, bezoek aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te  maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van ons evenement. Wanneer u bezwaar heeft tegen bijvoorbeeld een foto die is geplaatst of dat u gefotografeerd wordt tijdens het evenement, dient u ons dit kenbaar te maken.
 • Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.
 • Voor uw en onze veiligheid zijn onze medewerkers belast met de controle op de naleving van dit reglement. Zij treden op namens het bestuur en zijn gemachtigd te vragen naar een geldige legitimatie. Indien deze niet getoond kan worden, kan de toegang tot het evenemententerrein geweigerd worden.
 • Indien één van de verantwoordelijke bestuursleden, aanwezige bewaking en/of andere aanwezige verantwoordelijke(n) kennis neemt van een misdrijf beschreven in de hierboven omschreven stukken, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de persoon of personen die het misdrijf gepleegd hebben tot de komst van de politie op de locatie van het evenement vast te houden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de verkoop van alcoholische dranken aan personen te weigeren. Aan personen onder de 18 worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt.